Prati kedera lovi smuđa

srp. - 15 2014 | By

smuđ na gumu

Bez obzira na poznavanje tehnike lova smuđa, njena primjena zavisi od okolnosti na vodenom toku gdje se primjenjuje, a dobro poznavanje uslova i načina života riba prestavlja jedino rješenje uspješnosti..Tvrdnje gdje se nalazi smuđ u rijeci ponekad ne moraju da budu tačne., nije dovoljno ako ste pronašli obalu sa povoljnom konfiguracijom, dobrim protokom, dubinom i panjevima ako su ta mjesta ugrožena djelovanjem čovjeka u negativnom smislu. Sva promjena konfiguracije dna, protoka vode, vodostaja i temperature dovodi do poremećaja životnih uslova. Brzina protoka vode, veliki vodostaji prouzrokovani poplavama i nanosima mijenjaju konfiguraciju riječnog dna pa tamo gdje je bio kamenit teren sada je prekriven velikom slojem rječnog pijeska i mulja. Sve je to razlog napuštanja staništa riječnog barona koji pronalazi adekvatna područja za zadržavanje.

DSCN2004Beovica -sabljak – keder

Da bismo upoznali način života smuđa moramo malo bolje poznavati način života riba koje se nalaze na njegovom jelovniku.. Pored ostali ribica kojima se hrani smuđ, jedna od najvažnijih je beovica /kaugler, keder, sabljak/. Sabljak formira jata u većini slučajeva u plićim dijelovima riječnog korita. Usta sabljaka su okrenu prema gore pa se smatra da je to riba površinskog dijela vode. To je pogrešna konstatacija, jer je životni prostor sabljaka srednji dio vode. On se hrani plaktonom a tek kasnije se hrani insektima i drugom hranom. Životni prostor sabljaka je srednji sloj vode, a samim tim osnovna predpostavka je da se tu nalazi i smuđ.

Smuđ uzima hranu u srednjem i površinskom dijelu vode

smuđ na kederaU bistroj vodi smuđ se hrani u obalnom pojasu na dubini do 3 metra, a krupni komadi ostaju do 5 etara i tu dubinu rijetko napuštaju. Poznato mi je iz iskustva da je u jutarnjim satima jako teško uhvatiti kedera na površinskom sloju vode. Pojačanjem svjetlosti keder se povlači u dublju vodi. On to radi iz lične zaštite zato što je tada najvidljiviji na površinskom djelu vode. To je i znak da smuđ evi na srednjem dijelu vode. Boravak smuđa u srednjem dijelu vode/ u jutarnjim časovima/ i period izlaska na površinu vode koji se događa u večernjim časovima ne treba zanemariti. Taj period ne traje dugo zato ga treba maksimalno iskoristiti.Migracija sabljaka svakako dovodi smuđa da lovi pri samoj površini. Kada sabljak nije na površini nego se zadržava u srednjem sloju vode a to je obično u proljeće, kada je rijeka mutna, u kasnu jesen, kada nadolazi voda, tada i smuđa tražimo u srednjem sloju jer je najveća vjerovatnoća smuđ na površinida se tu zadržava da bi se hranio.Smuđ u srednjem sloju očekuje nailazak plijena na nivou na kome se nalazi, ili neposredno iznad. Obzirom da je na rijekama ovakvih mjesta mnogo smuđa je lakše pronaći, međutim u stajaćim vodama, smuđ kada je u lovu može se naći na bilo kojoj dubini sve zavisno od plijena gdje ga pronalazi. Jako je bitno posmatrati jata ribica, po načinu kretanja i brzini plivanja možemo naslututi kada je grabljivica u blizini. Kada su jata grupisana i ribice plivaju nervoznije i brže to je siguran pokazatelj da je neko od grabljivica u lovu. Nije rijedak slučaj da smuđ u potrazi za plijenom priđe uz samu obalu, što je slučaj prvog sumraka i početka večeri kada se kederi grupišu na površini u neposrednoj blizini obale. Kada primjetite takvu situaciju potrebno se što manje kretati da svojim pokretima ne bi uznemirili kedere koji će pobjeći na drugu lokaciju a za nujima i gospodin baron. Krupan smuđ kad osjeti bilo kakvu promjenu i opasnost više se ne vraća na prvobitnu poziciju.. Kada ste otkrili da se smuđ hrani u srednjem dijelu vode bitno je pronaći odgovarajuću poziciju na rijeci a to su u većini slučajeva mjesta sa bržim protokom vode, na ivicama limana i povratnog toka, oko mostova , velikih drvenih prepreka. Odaberi određenu varalicu ili kedera i računaj na stotine zabaca. Bistro.

Share

Write you response